SIPWW - System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

Popularne mapy

 • Ochrona przyrody

  Kompozycja mapowa prezentuje zbiór danych przestrzennych dotyczący obszarów chronionych, wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zawierający: zasięg przestrzenny obszarów chronionych i ich otulin, elementy infrastruktury turystycznej związanej z obszarami chronionymi: w tym miejsca postojowe i widokowe, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne, obiekty małej architektury, tablice urzędowe i informacyjne.
 • Fundusze UE – WRPO 2014+ (EFS)

  Kompozycja mapowa prezentuje: informacje na temat projektów wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, w części finansowanej z EFS, obszary gmin i powiatów na terenie, których trwa lub zakończyła się realizacja ww. projektów, grupy projektów na podstawie ich tematyki (np. Rynek pracy, Włączenie społeczne, Edukacja), informacje na temat bieżącej sytuacji województwa w zakresie objętym działaniami EFS - pochodzące z innych źródeł (np. GUS).
 • Fundusze UE – WRPO 2014+ (EFRR)

  Kompozycja mapowa prezentuje kwoty dofinansowania oraz całkowite wartości projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014-2020), który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 • Infrastruktura dróg wojewódzkich

  Kompozycja mapowa prezentuje dane o drogach wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego, udostępnione z bazy danych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Inne mapy