Historia projektu

W odpowiedzi na potrzeby odbiorców projektu sformułowano cele projektu: cel nadrzędny: budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym tworzenie e–usług. Cel ten realizowany będzie poprzez cele strategiczne i operacyjne.

Głównym celem strategicznym budowy SIPWW jest wspieranie działań zmierzających do poprawy konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym. Cel ten jest zgodny z celem działania 2.1 WRPO 2014+, który brzmi: „Większy zakres stosowania TIK w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie”.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju wykorzystania TIK w trzech obszarach: administracji publicznej, poprzez modernizację systemów teleinformatycznych, społecznej i gospodarczej – poprzez usprawnienie komunikacji interesariuszy z urzędem dzięki wykorzystaniu e-usług.