O geoportalu

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW).

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wartość projektu: 24 029 841,33 zł

Dofinasowanie z UE: 20 204 760,22 zł

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Perspektywa: 2014 -2020

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne

Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego będzie regionalną, otwartą, cyfrową platformą integrującą referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, mającą zapewnić społeczeństwu i instytucjom publicznym powszechny dostęp do informacji publicznej, szczególnie do informacji przestrzennej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wytworzenie zharmonizowanych baz danych oraz dostawę i wdrożenie niezbędnej do ich przetwarzania infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania.

Harmonogram realizacji projektu obejmuje:

 1. Świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego SIPWW”.
 2. Pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie baz danych SIPWW tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności bazy BDOT10k
 3. Wykonanie prac modernistycznych pomieszczenia serwerowni.
 4. Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfigurację i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)
 5. Promocję projektu.
 6. Przeprowadzenie testów infrastruktury teleinformatycznej, w tym testów bezpieczeństwa systemu informatycznego SIPWW.
 7. Zadania bieżące związane z projektem SIPWW.

Strategicznym celem projektu jest wspieranie działań zmierzających do poprawy konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej) otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym.

Inne cele strategiczne:

 • Dostarczenie dla systemów informatycznych wspierających zarządzenie jednostkami samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego jednolitej i aktualnej oraz zintegrowanej informacji przestrzennej, pochodzącej z wielu rozporoszonych zasobów źródłowych
 • Usprawnienie wykonywanie zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa wielkopolskiego
 • Zwiększenie efektywności zarządzania zintegrowanego na poziomie regionu w tym wsparcie realizacji zadań planistycznych oraz ochrony środowiska
 • Wzmocnienie wizerunku i promocji województwa wielkopolskiego
 • Przyczynienie się do usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym
 • Dostosowanie systemów informatycznych i zasobów danych do wymogów przepisów prawa

Przepisy prawne

 • Dyrektywa INSPIRE 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we wspólnocie europejskiej.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990 z późn. zm.).
 • Uchwała nr 2571/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego.
 • Uchwała nr 3431/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia „Założeń programowych – System Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego”, zlecenia opracowania „Koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego” oraz rozszerzenia składu Zespołu ds. SIP o eksperta zewnętrznego.
 • Uchwała nr 4265/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia dokumentu pn. „Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” oraz dalszej realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.
 • Uchwała nr 4532/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego.
 • Uchwała nr 4051/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 • Uchwała nr 4480/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 4051/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.
 • Uchwała nr 5016/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia Panu Marcinowi Jabłońskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu funkcji pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnego za budowę i wdrożenie „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.
 • Uchwała nr 1172/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 4051/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 • Uchwała nr 1369/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 5016/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia Panu Marcinowi Jabłońskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu funkcji pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnego za budowę i wdrożenie „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.
 • Uchwała nr 2135/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.04.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 5016/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia Panu Marcinowi Jabłońskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu funkcji pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnego za budowę i wdrożenie „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”, zmieniona uchwałą NR 1369/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 20119 r.
 • Uchwała nr 4214/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.10.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 5016/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia Panu Marcinowi Jabłońskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu funkcji pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnego za budowę i wdrożenie „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.