Zakres publikowanych zbiorów danych SIPWW

W bazie danych znajduje się 60 magazynów danych z 22 Departamentów. Poniżej przykładowe zakresy danych:

BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA – dane podkładowe

 • PRNG
 • BDOO
 • EGIB
 • Niestandardowe Opracowania Topograficzne (Mapy Topograficzne)
 • NMT
 • Ortofotomapa
 • PRG
 • Rastrowa Mapa Hydrograficzna w skali 1:50000
 • Rastrowa Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50000
 • Skorowidz Arkuszy Map Topograficznych i Tematycznych
 • BDOT10k
 • Mapa glebowo-rolnicza
 • Standardowe Opracowania Kartograficzne KARTO10k
 • Wektorowa Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000
 • Wektorowa Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50000
 • Magazyn rastrowych kafli danych przestrzennych
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 • Baza danych partnerstw międzynarodowych realizowanych przez wielkopolskie JST

Departament Edukacji i Nauki

 • Baza danych jednostek oświatowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Baza obszarów wymagających interwencji
 • Baza umów o dofinansowanie z EFS
 • Baza wniosków o dofinansowanie z EFS

Departament Gospodarki Mieniem

 • Rejestr nieruchomości samorządu województwa
 • Rejestr inwestycji finansowanych ze środków budżetu Województwa
 • Obrót nieruchomościami