Ochrona przyrody

Kompozycja mapowa prezentuje zbiór danych przestrzennych dotyczący obszarów chronionych, wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zawierający: zasięg przestrzenny obszarów chronionych i ich otulin, elementy infrastruktury turystycznej związanej z obszarami chronionymi: w tym miejsca postojowe i widokowe, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne, obiekty małej architektury, tablice urzędowe i informacyjne.

Otwórz Ochrona przyrody