Protection of personal data

Szanowni Państwo, 
w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 
 2. Dane osobowe w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (niniejszego serwisu), zwanego dalej SIPWW przetwarzane są w celach:  
  1. obsługi i utrzymania strony www dotyczącej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (niniejszego serwisu), zwanego dalej SIPWW; 
  2. utworzenia i obsługi konta użytkownika w SIPWW; 
  3. obsługi korespondencji prowadzonej w ramach SIPWW stanowiącej dokumentację prowadzonej sprawy w ramach eUsług; 
  4. rozpatrzenia sprawy prowadzonej w ramach eUsług udostępnionych w SIPWW, z których Państwo skorzystali; 
  5. archiwizacji dokumentacji prowadzonych spraw w ramach eUsług udostępnionych w SIPWW, z których Państwo skorzystali; 
  6. zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń w ramach korzystania z niniejszego serwisu. 
 1. Dane osobowe o których mowa powyżej, przetwarzamy:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (tj. art. 6 ust 1 lit. a RODO) – dotyczy obsługi serwisu w zakresie wykorzystywania „cookies” lub w przypadku zapisania się do newslettera lub w przypadku utworzenia konta użytkownika (do czasu skorzystania z eUsług); 
  2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. art. 6 ust 1 lit c RODO) – dotyczy utworzenia konta użytkownika za pomocą węzła krajowego (login.gov.pl) oraz wszelkich działań podjętych w ramach eUsług udostępnionych w SIPWW; 
 1. W  sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z: 
  • inspektorem ochrony danych osobowych P. Piotrem Grzybem lub 
  • zastępcą inspektora ochrony danych osobowych P. Moniką Samolczyk, listownie pod adresem administratora danych lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
  1. przez okres 2 lat – dotyczy danych niezbędnych do obsługi stron www SIPWW tj. przetwarzanych w ramach protokołu http; 
  2. przez okres odpowiadający poszczególnym ciasteczkom wykorzystywanym w SIPWW o których mowa w polityce prywatności; 
  3. przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – dotyczy wszelkich działań podejmowanych w ramach eUsług udostępnionych w SIPWW. 
 1. Podanie danych osobowych, jest jednym z poniższych warunków: 
  1. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których są przetwarzane jak: utworzenie konta, obsługa newslettera,
  2. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy podejmowanej w ramach eUsług udostępnionych w SIPWW.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ramach SIPWW przysługuje:
  1. Prawo do usunięcia danych osobowych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
  2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Prawo do przenoszenia danych, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  4. Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą, o ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile osoba której dane osobowe dotyczą uważa, iż przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 1. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 3. W zależności od sprawy i wykorzystanych eUsług dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe nie służą do profilowania osób korzystających z SIPWW.