RODO

 

Szanowni Państwo, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
2.    Dane osobowe osób korzystających z modułu Portal Partycypacji Społecznej Stanowiącego System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego są przetwarzane w celach:
a.    Udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie w tym prowadzenia korespondencji i dokumentowania związanych z tym spraw.
b.    Rozpatrzenia i udokumentowania wniosków o podjęcie konsultacji społecznych oraz prowadzenia korespondencji i spraw z tym związanych.
c.    Złożenia, rozpatrzenia i udokumentowania petycji kierowanej do Województwa Wielkopolskiego oraz prowadzenia korespondencji i sprawy z tym związanej.
d.    Archiwizacji prowadzonych spraw.
3.    Dane osobowe przetwarzamy w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora danych osobowych (art. 6 ust 1 lit c) wynikającym z przepisów prawa takich jak: ustawa o samorządzie województwa, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym archiwach, ustawy o petycjach oraz innych ustaw, które określają potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych.
4.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
5.    Dane osobowe osób biorących udział w konsultacjach społecznych lub składających petycję będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji lub rozpatrzenia petycji a następnie przez okres archiwizacji prowadzonych spraw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6.    Podanie danych osobowych podczas udziału w konsultacjach społecznych lub podczas składania petycji jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia i rozpatrzenia sprawy.
7.    Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje:
a.    Prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane nie są już potrzebne do osiągniecia celów o których mowa powyżej.
b.    Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
c.    Prawo do przenoszenia danych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
d.    Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
e.    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z sytuacją szczególną osoby której dane dotyczą, o ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
f.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
8.    Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.
9.    Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy rejestracji i uwierzytelnieniu konta przy pomocy węzła krajowego (login.gov.pl) w pozostałych przypadkach nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
10.    Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania osób których dane dotyczą.
11.    Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Do góry